Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A kitelepítés, kimenekítés, befogadás

2010.10.14

A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés fogalma katasztrófa idején

 

Kitelepítés: a veszélyeztető esemény által sújtott, vagy azzal fenyegetett területen élő személyek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz szükséges anyagi javaknak tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett kivonása. A kitelepítés módszerével való védekezés hatékonyságát, annak előre tervezhetősége biztosítja.

Kimenekítés: az a tevékenység, amikor a kitelepítésre nincs elegendő idő és a veszélyeztető esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása.

Befogadás: a kitelepített, kimenekített lakosságnak valamint anyagi javainak tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló, a veszélyeztetett területen kívüli ideiglenes elhelyezése, ellátása.

Visszatelepítés: a lakosságnak a lakóhelyére, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak az eredeti helyére történő, az arra jogosult döntésén alapuló, szervezett visszajuttatása.

 

A kitelepítés és befogadás általános szabályai

 

Kitelepítés minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben (megelőző védelmi helyzetben) rendelhető el, ha a veszélyeztető esemény által érintett területen élő lakosság, illetve a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme más módon nem valósítható meg.
A kitelepítés ideiglenes jellegű védelmi intézkedés, a veszélyeztető esemény elmúltával, illetve következményeinek felszámolása után haladéktalanul intézkedni kell a lakosság visszatelepítésére.
A kialakult veszélyeztetettségről, illetve a kitelepítés szükségességéről a polgármester a megyei tanács elnökét haladéktalanul értesíti, halasztást nem tűrő esetben - a megyei közgyűlés elnökének utólagos tájékoztatásával - elrendeli a végrehajtást.
A kitelepítésről szóló felhívást a helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok stb.) vagy rádió-, televízió-közlemény útján kell közzétenni.
A megyei tanács elnöke a meghatározott értesítést követően - az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - megteszi a szükséges intézkedéseket a kitelepítés és befogadás végrehajtására. Ennek érdekében:
a) a veszélyeztetett területen kívül fekvő települések polgármestereinél, illetve - ha a lakosságot csak a megyehatáron kívül lehet biztonságosan elhelyezni - az érintett megye megyei tanácsának elnökénél kezdeményezi a befogadás előkészítését;
b) összehangolja a polgári védelmi szervezetek és a kitelepítésben részt vevő más szervek tevékenységét;
c) elrendelheti a területi jellegű gazdasági és anyagi szolgáltatások igénybevételét.
A településeken működő fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi intézmények és bentlakásos szociális intézmények kitelepítésének végrehajtásában a szakmai követelmények érvényesítéséért az intézmény vezetője felelős.
Az intézmény és a lakásukon ápolt fekvőbetegek kitelepítése során az Országos Mentőszolgálat és az intézmény szakfeladatot ellátó dolgozói együttműködnek a polgári védelmi szervezetekkel.
A kitelepítés elrendelője a lakossággal együtt elszállítható személyes javak tekintetében mennyiségi korlátozásokat vezethet be.
Amennyiben az a kitelepítés szervezett végrehajtását nem akadályozza, biztosítani kell, hogy a lakosság ezen szándékának a polgármester részére történő bejelentése mellett a lakóhelyét saját közlekedési eszközével hagyhassa el, illetőleg veszélyeztetett területen kívüli, általa megválasztott helyre távozhasson.
A kitelepítést követően a terület és a lakosság visszamaradó anyagi javainak őrzésvédelmét a rendőrség - szükség esetén a fegyveres erők e feladat elvégzésére kijelölt egységeivel együtt - végzi.
A kitelepített polgári szerv visszamaradó anyagi javainak védelméről a polgári szerv vezetője gondoskodik, ennek hiányában az őrzést az előzőkben leírtak alapján kell biztosítani.
A kitelepítést követően a területre történő belépés közegészségügyi, közbiztonsági okból külön engedélyhez köthető.
Járványveszély megelőzése vagy vegyi, illetve radioaktív szennyezettség megállapítása céljából a kitelepített területről történő kilépés során elrendelhető a kilépő személy egészségügyi vagy radiológiai, vegyi ellenőrzése és a szükséges fertőtlenítés, illetve mentesítés végrehajtása.

A megyei tanács elnöke által befogadásra kijelölt település polgármestere gondoskodik:

a) a kitelepített lakosság elhelyezéséről;
b) a szükséges nyilvántartási feladatok elvégzéséről;
c) az alap-egészségügyi és az élelmiszer-ellátás megszervezéséről,
d) a kitelepített közigazgatási szervek működésének biztosításáról.
A kitelepített intézmény csak intézményben, a kitelepített lakosság elsősorban intézményben vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illetőleg szükségtáborhelyen helyezhető el. Ilyen lehetőség hiányában, vagy ha az elhelyezés a kitelepítettek egészségét súlyosan veszélyeztetné, a kitelepítettek a lakosságnál is elhelyezhetők.
A kitelepítés és befogadás során a családtagokat lehetőleg ugyanazon településen és lehetőleg azonos intézményben (épületben) kell elhelyezni.
A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelméről a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgári szervek vezetői a polgármester irányításával gondoskodnak.